Privacy Policy

1 Algemeen

 1. Bij atrado vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom deze Privacy Policy aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies.
 2. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan atrado mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvings-, contact- of bestelformulier of de verwerking hiervan weigert.

2 Wetgeving en Verantwoordelijkheid

 1. atrado, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 311/2.17, 3500 Hasselt, sinds 2003 in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0862.516.377 onder de vennootschap B&K Projects Taalbureau bvba (hierna “atrado”), leeft  als  Belgische  vennootschap  de Belgische  ‘Wet  van  8  december  1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.
 2. atrado stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan atrado.
 4. atrado is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op de website van ‘atrado’.

3 Aanvaarding

 • Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat atrado jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

4 Persoonsgegevens die verzameld worden

 • atrado kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
 1. automatisch (al dan niet door gebruik van cookies)
 2. tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website
 • De gegevens die automatisch worden verzameld:
  • Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.
  • Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door atrado en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:
   • het TCP/IP adres
   • het type en de versie van jouw navigatiesysteem
   • de laatst bezochte internet pagina.
  • De gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website:
   • In het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief op onze website.
   • In het contactformulier op onze website.
   • In het bestelformulier op onze webshop.

5 Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren;
  • De levering en facturatie van de producten die je hebt besteld
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website;
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van onze website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website.

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan office@atrado.be.

Mededeling en doorgifte aan derden

 • Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
 • Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent atrado toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 • Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van atrado, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien atrado failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van atrado geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
 • atrado zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat atrado uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wettelijke vereisten

 • Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat atrado jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. atrado zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

7    Jouw rechten

 • Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat atrado van je persoonsgegevens maakt.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan atrado. Daarnaast heb je altijd het recht om atrado te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door atrado verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar office@atrado.be, per post naar atrado, Kempische Steenweg 311/2.17, 3500 Hasselt, België, of door gebruik te maken van de contactpagina op onze website, telkens mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 • Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

8 Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. atrado heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan atrado aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 4. atrado houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van atrado en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. atrado is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. atrado raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van deze Privacy Policy.
Scroll naar boven